Reading Mode Quiz Mode


Ἀθήνα
1
ἀεὶ μέν, παῖ Λαρτίου, δέδορκά σε
2
πεῖράν τιν᾽ ἐχθρῶν ἁρπάσαι θηρώμενον:
3
καὶ νῦν ἐπὶ σκηναῖς σε ναυτικαῖς ὁρῶ
4
Αἴαντος, ἔνθα τάξιν ἐσχάτην ἔχει,
5
πάλαι κυνηγετοῦντα καὶ μετρούμενον
6
ἴχνη τὰ κείνου νεοχάραχθ᾽, ὅπως ἴδῃς
7
εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐκ ἔνδον. εὖ δέ σ᾽ ἐκφέρει
8
κυνὸς Λακαίνης ὥς τις εὔρινος βάσις.
9
ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι τυγχάνει, κάρα
10
στάζων ἱδρῶτι καὶ χέρας ξιφοκτόνους.
11
καί σ᾽ οὐδὲν εἴσω τῆσδε παπταίνειν πύλης
12
ἔτ᾽ ἔργον ἐστίν, ἐννέπειν δ᾽ ὅτου χάριν
13
σπουδὴν ἔθου τήνδ᾽, ὡς παρ᾽ εἰδυίας μάθῃς.
Ὀδυσσεύς
14
φθέγμ᾽ Ἀθάνας, φιλτάτης ἐμοὶ θεῶν,
15
ὡς εὐμαθές σου, κἂν ἄποπτος ᾖς ὅμως,
16
φώνημ᾽ ἀκούω καὶ ξυναρπάζω φρενὶ
17
χαλκοστόμου κώδωνος ὡς Τυρσηνικῆς.
18
καὶ νῦν ἐπέγνως εὖ μ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ δυσμενεῖ
19
βάσιν κυκλοῦντ᾽, Αἴαντι τῷ σακεσφόρῳ:
20
κεῖνον γάρ, οὐδέν᾽ ἄλλον, ἰχνεύω πάλαι.
21
νυκτὸς γὰρ ἡμᾶς τῆσδε πρᾶγος ἄσκοπον
22
ἔχει περάνας, εἴπερ εἴργασται τάδε:
23
ἴσμεν γὰρ οὐδὲν τρανές, ἀλλ᾽ ἀλώμεθα:
24
κἀγὼ ᾽θελοντὴς τῷδ᾽ ὑπεζύγην πόνῳ.
25
ἐφθαρμένας γὰρ ἀρτίως εὑρίσκομεν
26
λείας ἁπάσας καὶ κατηναρισμένας
27
ἐκ χειρὸς αὐτοῖς ποιμνίων ἐπιστάταις.
28
τήνδ᾽ οὖν ἐκείνῳ πᾶς τις αἰτίαν νέμει.
29
καί μοί τις ὀπτὴρ αὐτὸν εἰσιδὼν μόνον
30
πηδῶντα πεδία σὺν νεορράντῳ ξίφει
31
φράζει τε κἀδήλωσεν: εὐθέως δ᾽ ἐγὼ
32
κατ᾽ ἴχνος ᾄσσω, καὶ τὰ μὲν σημαίνομαι,
33
τὰ δ᾽ ἐκπέπληγμαι κοὐκ ἔχω μαθεῖν ὅτου.
34
καιρὸν δ᾽ ἐφήκεις: πάντα γὰρ τά τ᾽ οὖν πάρος
35
τά τ᾽ εἰσέπειτα σῇ κυβερνῶμαι χερί.
36
Ἀθήνα
36
ἔγνων, Ὀδυσσεῦ, καὶ πάλαι φύλαξ ἔβην
37
τῇ σῇ πρόθυμος εἰς ὁδὸν κυναγίᾳ.
Ὀδυσσεύς
38
καί, φίλη δέσποινα, πρὸς καιρὸν πονῶ;
Ἀθήνα
39
ὡς ἔστιν ἀνδρὸς τοῦδε τἄργα ταῦτά σοι.
Ὀδυσσεύς
40
καὶ πρὸς τί δυσλόγιστον ὧδ᾽ ᾖξεν χέρα;
Ἀθήνα
41
χόλῳ βαρυνθεὶς τῶν Ἀχιλλείων ὅπλων.
Ὀδυσσεύς
42
τί δῆτα ποίμναις τήνδ᾽ ἐπεμπίπτει βάσιν;
Ἀθήνα
43
δοκῶν ἐν ὑμῖν χεῖρα χραίνεσθαι φόνῳ.
Ὀδυσσεύς
44
καὶ τὸ βούλευμ᾽ ὡς ἐπ᾽ Ἀργείοις τόδ᾽ ἦν;
Ἀθήνα
45
κἂν ἐξεπράξατ᾽, εἰ κατημέλησ᾽ ἐγώ.
Ὀδυσσεύς
46
ποίαισι τόλμαις ταῖσδε καὶ φρενῶν θράσει;
Ἀθήνα
47
νύκτωρ ἐφ᾽ ὑμᾶς δόλιος ὁρμᾶται μόνος.
Ὀδυσσεύς
48
καὶ παρέστη κἀπὶ τέρμ᾽ ἀφίκετο;
Ἀθήνα
49
καὶ δὴ ᾽πὶ δισσαῖς ἦν στρατηγίσιν πύλαις.
Ὀδυσσεύς
50
καὶ πῶς ἐπέσχε χεῖρα μαιμῶσαν φόνου;
Ἀθήνα
51
ἐγώ σφ᾽ ἀπείργω, δυσφόρους ἐπ᾽ ὄμμασι
52
γνώμας βαλοῦσα τῆς ἀνηκέστου χαρᾶς,
53
καὶ πρός τε ποίμνας ἐκτρέπω σύμμικτά τε
54
λείας ἄδαστα βουκόλων φρουρήματα:
55
ἔνθ᾽ εἰσπεσὼν ἔκειρε πολύκερων φόνον
56
κύκλῳ ῥαχίζων: κἀδόκει μὲν ἔσθ᾽ ὅτε
57
δισσοὺς Ἀτρείδας αὐτόχειρ κτείνειν ἔχων,
58
ὅτ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ἐμπίτνων στρατηλατῶν.
59
ἐγὼ δὲ φοιτῶντ᾽ ἄνδρα μανιάσιν νόσοις
60
ὤτρυνον, εἰσέβαλλον εἰς ἕρκη κακά.
61
κἄπειτ᾽ ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐλώφησεν πόνου,
62
τοὺς ζῶντας αὖ δεσμοῖσι συνδήσας βοῶν
63
ποίμνας τε πάσας εἰς δόμους κομίζεται,
64
ὡς ἄνδρας, οὐχ ὡς εὔκερων ἄγραν ἔχων,
65
καὶ νῦν κατ᾽ οἴκους συνδέτους αἰκίζεται.
66
δείξω δὲ καὶ σοὶ τήνδε περιφανῆ νόσον,
67
ὡς πᾶσιν Ἀργείοισιν εἰσιδὼν θροῇς.
68
θαρσῶν δὲ μίμνε μηδὲ συμφορὰν δέχου
69
τὸν ἄνδρ᾽: ἐγὼ γὰρ ὀμμάτων ἀποστρόφους
70
αὐγὰς ἀπείρξω σὴν πρόσοψιν εἰσιδεῖν.
71
οὗτος, σὲ τὸν τὰς αἰχμαλωτίδας χέρας
72
δεσμοῖς ἀπευθύνοντα προσμολεῖν καλῶ:
73
Αἴαντα φωνῶ: στεῖχε δωμάτων πάρος.
74
Ὀδυσσεύς
74
τί δρᾷς, Ἀθάνα; μηδαμῶς σφ᾽ ἔξω κάλει.
Ἀθήνα
75
οὐ σῖγ᾽ ἀνέξει μηδὲ δειλίαν ἀρεῖ;
Ὀδυσσεύς
76
μὴ πρὸς θεῶν, ἀλλ᾽ ἔνδον ἀρκείτω μένων.
Ἀθήνα
77
τί μὴ γένηται; πρόσθεν οὐκ ἀνὴρ ὅδ᾽ ἦν;
Ὀδυσσεύς
78
ἐχθρός γε τῷδε τἀνδρὶ καὶ τανῦν ἔτι.
Ἀθήνα
79
οὔκουν γέλως ἥδιστος εἰς ἐχθροὺς γελᾶν;
Ὀδυσσεύς
80
ἐμοὶ μὲν ἀρκεῖ τοῦτον ἐν δόμοις μένειν.
Ἀθήνα
81
μεμηνότ᾽ ἄνδρα περιφανῶς ὀκνεῖς ἰδεῖν;
Ὀδυσσεύς
82
φρονοῦντα γάρ νιν οὐκ ἂν ἐξέστην ὄκνῳ.
Ἀθήνα
83
ἀλλ᾽ οὐδὲ νῦν σε μὴ παρόντ᾽ ἴδῃ πέλας.
Ὀδυσσεύς
84
πῶς, εἴπερ ὀφθαλμοῖς γε τοῖς αὐτοῖς ὁρᾷ;
Ἀθήνα
85
ἐγὼ σκοτώσω βλέφαρα καὶ δεδορκότα.
Ὀδυσσεύς
86
γένοιτο μέντἂν πᾶν θεοῦ τεχνωμένου.
Ἀθήνα
87
σίγα νυν ἑστὼς καὶ μέν᾽ ὡς κυρεῖς ἔχων.
Ὀδυσσεύς
88
μένοιμ᾽ ἄν: ἤθελον δ᾽ ἂν ἐκτὸς ὢν τυχεῖν.
Ἀθήνα
89
οὕτος, Αἴας, δεύτερόν σε προσκαλῶ.
90
τί βαιὸν οὕτως ἐντρέπει τῆς συμμάχου;
Αἴας
91
χαῖρ᾽ Ἀθάνα, χαῖρε Διογενὲς τέκνον,
92
ὡς εὖ παρέστης: καί σε παγχρύσοις ἐγὼ
93
στέψω λαφύροις τῆσδε τῆς ἄγρας χάριν.
Ἀθήνα
94
καλῶς ἔλεξας: ἀλλ᾽ ἐκεῖνό μοι φράσον,
95
ἔβαψας ἔγχος εὖ πρὸς Ἀργείων στρατῷ;
Αἴας
96
κόμπος πάρεστι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή.
Ἀθήνα
97
καὶ πρὸς Ἀτρείδαισιν ᾔχμασας χέρα;
Αἴας
98
ὥστ᾽ οὔποτ᾽ Αἴανθ᾽ οἵδ᾽ ἀτιμάσουσ᾽ ἔτι.
Ἀθήνα
99
τεθνᾶσιν ἄνδρες, ὡς τὸ σὸν ξυνῆκ᾽ ἐγώ.
Αἴας
100
θανόντες ἤδη τἄμ᾽ ἀφαιρείσθων ὅπλα.
101


Sophocles. The Ajax of Sophocles. Edited with introduction and notes by Sir Richard Jebb. Sir Richard Jebb. Cambridge. Cambridge University Press. 1893.
The Annenberg CPB/Project provided support for entering this text.
XML for this text provided by Trustees of Tufts University Perseus Project