Reading Mode Quiz Mode


Κράτος
1
Χθονὸς μὲν ἐς τηλουρὸν ἥκομεν πέδον,
2
Σκύθην ἐς οἷμον, ἄβατον εἰς ἐρημίαν.
3
Ἥφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς
4
ἅς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις
5
ὑψηλοκρήμνοις τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι
6
ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις.
7
τὸ σὸν γὰρ ἄνθος, παντέχνου πυρὸς σέλας,
8
θνητοῖσι κλέψας ὤπασεν. τοιᾶσδέ τοι
9
ἁμαρτίας σφε δεῖ θεοῖς δοῦναι δίκην,
10
ὡς ἂν διδαχθῇ τὴν Διὸς τυραννίδα
11
στέργειν, φιλανθρώπου δὲ παύεσθαι τρόπου.
Ἥφαιστος
12
Κράτος Βία τε, σφῷν μὲν ἐντολὴ Διὸς
13
ἔχει τέλος δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι:
14
ἐγὼ δ᾽ ἄτολμός εἰμι συγγενῆ θεὸν
15
δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ.
16
πάντως δ᾽ ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεθεῖν:
17
ἐξωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ.
18
τῆς ὀρθοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ,
19
ἄκοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλκεύμασι
20
προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανθρώπῳ πάγῳ
21
ἵν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν
22
ὄψει, σταθευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ
23
χροιᾶς ἀμείψεις ἄνθος. ἀσμένῳ δέ σοι
24
ποικιλείμων νὺξ ἀποκρύψει φάος,
25
πάχνην θ᾽ ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν:
26
ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχθηδὼν κακοῦ
27
τρύσει σ᾽: λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκέ πω.
28
τοιαῦτ᾽ ἐπηύρω τοῦ φιλανθρώπου τρόπου.
29
θεὸς θεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον
30
βροτοῖσι τιμὰς ὤπασας πέρα δίκης.
31
ἀνθ᾽ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν
32
ὀρθοστάδην, ἄυπνος, οὐ κάμπτων γόνυ:
33
πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς
34
φθέγξῃ: Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες.
35
ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ.
36
Κράτος
36
εἶεν, τί μέλλεις καὶ κατοικτίζῃ μάτην;
37
τί τὸν θεοῖς ἔχθιστον οὐ στυγεῖς θεόν,
38
ὅστις τὸ σὸν θνητοῖσι προὔδωκεν γέρας;
Ἥφαιστος
39
τὸ συγγενές τοι δεινὸν θ᾽ ὁμιλία.
Κράτος
40
σύμφημ᾽: ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων
41
οἷόν τε πῶς; οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον;
Ἥφαιστος
42
αἰεί γε δὴ νηλὴς σὺ καὶ θράσους πλέως.
Κράτος
43
ἄκος γὰρ οὐδὲν τόνδε θρηνεῖσθαι. σὺ δὲ
44
τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην.
Ἥφαιστος
45
πολλὰ μισηθεῖσα χειρωναξία.
Κράτος
46
τί νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ
47
τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη.
Ἥφαιστος
48
ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὤφελεν λαχεῖν.
Κράτος
49
ἅπαντ᾽ ἐπαχθῆ πλὴν θεοῖσι κοιρανεῖν:
50
ἐλεύθερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός.
Ἥφαιστος
51
ἔγνωκα τοῖσδε κοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω.
Κράτος
52
οὔκουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν,
53
ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ;
Ἥφαιστος
54
καὶ δὴ πρόχειρα ψάλια δέρκεσθαι πάρα.
Κράτος
55
βαλών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγκρατεῖ σθένει
56
ῥαιστῆρι θεῖνε, πασσάλευε πρὸς πέτραις.
Ἥφαιστος
57
περαίνεται δὴ κοὐ ματᾷ τοὔργον τόδε.
Κράτος
58
ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμῇ χάλα.
59
δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρον.
Ἥφαιστος
60
ἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεκλύτως.
61
Κράτος
61
καὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα
62
μάθῃ σοφιστὴς ὢν Διὸς νωθέστερος.
Ἥφαιστος
63
πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμψαιτό μοι.
Κράτος
64
ἀδαμαντίνου νῦν σφηνὸς αὐθάδη γνάθον
65
στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ᾽ ἐρρωμένως.
Ἥφαιστος
66
αἰαῖ, Προμηθεῦ, σῶν ὑπερστένω πόνων.
Κράτος
67
σὺ δ᾽ αὖ κατοκνεῖς τῶν Διός τ᾽ ἐχθρῶν ὕπερ
68
στένεις; ὅπως μὴ σαυτὸν οἰκτιεῖς ποτε.
Ἥφαιστος
69
ὁρᾷς θέαμα δυσθέατον ὄμμασιν.
Κράτος
70
ὁρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων.
71
ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε.
Ἥφαιστος
72
δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη, μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν.
Κράτος
73
μὴν κελεύσω κἀπιθωύξω γε πρός.
74
χώρει κάτω, σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ.
Ἥφαιστος
75
καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ.
Κράτος
76
ἐρρωμένως νῦν θεῖνε διατόρους πέδας:
77
ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς.
Ἥφαιστος
78
ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται.
Κράτος
79
σὺ μαλθακίζου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐθαδίαν
80
ὀργῆς τε τραχύτητα μὴ ᾽πίπλησσέ μοι.
Ἥφαιστος
81
στείχωμεν, ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρ᾽ ἔχει.
Κράτος
82
ἐνταῦθα νῦν ὕβριζε καὶ θεῶν γέρα
83
συλῶν ἐφημέροισι προστίθει. τί σοι
84
οἷοί τε θνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων;
85
ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηθέα
86
καλοῦσιν: αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηθέως,
87
ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυλισθήσῃ τέχνης.
88
Προμηθεύς
88
δῖος αἰθὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαί,
89
ποταμῶν τε πηγαί, ποντίων τε κυμάτων
90
ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ,
91
καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ.
92
ἴδεσθέ μ᾽ οἷα πρὸς θεῶν πάσχω θεός.
93
δέρχθηθ᾽ οἵαις αἰκείαισιν
94
διακναιόμενος τὸν μυριετῆ
Προμηθεύς
95
χρόνον ἀθλεύσω.
96
τοιόνδ᾽ νέος ταγὸς μακάρων
97
ἐξηῦρ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ δεσμὸν ἀεικῆ.
98
φεῦ φεῦ, τὸ παρὸν τό τ᾽ ἐπερχόμενον
99
πῆμα στενάχω, πῇ ποτε μόχθων
100
χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι.
101


Aeschylus. Aeschylus, with an English translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D. in two volumes. 1.Prometheus. Cambridge. Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1926.
The Annenberg CPB/Project provided support for entering this text.
XML for this text provided by Trustees of Tufts University Perseus Project