Reading Mode Quiz Mode


Ἐτεοκλής
1
Κάδμου πολῖται, χρὴ λέγειν τὰ καίρια
2
ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ πόλεως
3
οἴακα νωμῶν, βλέφαρα μὴ κοιμῶν ὕπνῳ.
4
εἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία θεοῦ:
5
εἰ δ᾽ αὖθ᾽, μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύχοι,
6
Ἐτεοκλέης ἂν εἷς πολὺς κατὰ πτόλιν
7
ὑμνοῖθ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν φροιμίοις πολυρρόθοις
8
οἰμώγμασίν θ᾽, ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριος
9
ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει.
10
ὑμᾶς δὲ χρὴ νῦν, καὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι
11
ἥβης ἀκμαίας καὶ τὸν ἔξηβον χρόνῳ,
12
βλαστημὸν ἀλδαίνοντα σώματος πολύν,
13
ὥραν τ᾽ ἔχονθ᾽ ἕκαστον ὥστε συμπρεπές,
14
πόλει τ᾽ ἀρήγειν καὶ θεῶν ἐγχωρίων
15
βωμοῖσι, τιμὰς μὴ ᾽ξαλειφθῆναί ποτε:
16
τέκνοις τε, Γῇ τε μητρί, φιλτάτῃ τροφῷ:
17
γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ,
18
ἅπαντα πανδοκοῦσα παιδείας ὄτλον,
19
ἐθρέψατ᾽ οἰκητῆρας ἀσπιδηφόρους
20
πιστοὺς ὅπως γένοισθε πρὸς χρέος τόδε.
21
καὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει θεός:
22
χρόνον γὰρ ἤδη τόνδε πυργηρουμένοις
23
καλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐκ θεῶν κυρεῖ.
24
νῦν δ᾽ ὡς μάντις φησίν, οἰωνῶν βοτήρ,
25
ἐν ὠσὶ νωμῶν καὶ φρεσίν, πυρὸς δίχα,
26
χρηστηρίους ὄρνιθας ἀψευδεῖ τέχνῃ:
27
οὗτος τοιῶνδε δεσπότης μαντευμάτων
28
λέγει μεγίστην προσβολὴν Ἀχαιίδα
29
νυκτηγορεῖσθαι κἀπιβουλεύσειν πόλει.
30
ἀλλ᾽ ἔς τ᾽ ἐπάλξεις καὶ πύλας πυργωμάτων
31
ὁρμᾶσθε πάντες, σοῦσθε σὺν παντευχίᾳ,
32
πληροῦτε θωρακεῖα, κἀπὶ σέλμασιν
33
πύργων στάθητε, καὶ πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοις
34
μίμνοντες εὖ θαρσεῖτε, μηδ᾽ ἐπηλύδων
35
ταρβεῖτ᾽ ἄγαν ὅμιλον: εὖ τελεῖ θεός.
36
σκοποὺς δὲ κἀγὼ καὶ κατοπτῆρας στρατοῦ
37
ἔπεμψα, τοὺς πέποιθα μὴ ματᾶν ὁδῷ:
38
καὶ τῶνδ᾽ ἀκούσας οὔ τι μὴ ληφθῶ δόλῳ.
39
Ἄγγελος
39
Ἐτεόκλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ,
40
ἥκω σαφῆ τἀκεῖθεν ἐκ στρατοῦ φέρων,
41
αὐτὸς κατόπτης δ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ τῶν πραγμάτων:
42
ἄνδρες γὰρ ἑπτά, θούριοι λοχαγέται,
43
ταυροσφαγοῦντες ἐς μελάνδετον σάκος
44
καὶ θιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου,
45
Ἄρη τ᾽, Ἐνυώ, καὶ φιλαίματον Φόβον
46
ὡρκωμότησαν πόλει κατασκαφὰς
47
θέντες λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ,
48
γῆν θανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ:
49
μνημεῖά θ᾽ αὑτῶν τοῖς τεκοῦσιν ἐς δόμους
50
πρὸς ἅρμ᾽ Ἀδράστου χερσὶν ἔστεφον, δάκρυ
51
λείβοντες: οἶκτος δ᾽ οὔτις ἦν διὰ στόμα.
52
σιδηρόφρων γὰρ θυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων
53
ἔπνει, λεόντων ὡς Ἄρη δεδορκότων.
54
καὶ τῶνδε πύστις οὐκ ὄκνῳ χρονίζεται:
55
κληρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν
56
ἕκαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγοι λόχον.
57
πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐκκρίτους πόλεως
58
πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισι τάγευσαι τάχος:
59
ἐγγὺς γὰρ ἤδη πάνοπλος Ἀργείων στρατὸς
60
χωρεῖ, κονίει, πεδία δ᾽ ἀργηστὴς ἀφρὸς
61
χραίνει σταλαγμοῖς ἱππικῶν ἐκ πλευμόνων.
62
σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς κεδνὸς οἰακοστρόφος
63
φράξαι πόλισμα, πρὶν καταιγίσαι πνοὰς
64
Ἄρεως: βοᾷ γὰρ κῦμα χερσαῖον στρατοῦ:
65
καὶ τῶνδε καιρὸν ὅστις ὤκιστος λαβέ:
66
κἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσκόπον
67
ὀφθαλμὸν ἕξω, καὶ σαφηνείᾳ λόγου
68
εἰδὼς τὰ τῶν θύραθεν ἀβλαβὴς ἔσῃ.
Ἐτεοκλής
69
Ζεῦ τε καὶ Γῆ καὶ πολισσοῦχοι θεοί,
70
Ἀρά τ᾽ Ἐρινὺς πατρὸς μεγασθενής,
71
μή μοι πόλιν γε πρυμνόθεν πανώλεθρον
72
ἐκθαμνίσητε δῃάλωτον, Ἑλλάδος
73
φθόγγον χέουσαν, καὶ δόμους ἐφεστίους:
74
ἐλευθέραν δὲ γῆν τε καὶ Κάδμου πόλιν
75
ζυγοῖσι δουλίοισι μήποτε σχεθεῖν:
76
γένεσθε δ᾽ ἀλκή: ξυνὰ δ᾽ ἐλπίζω λέγειν:
77
πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τίει.
78
Χορός
78
θρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη:
79
μεθεῖται στρατός: στρατόπεδον λιπὼν
80
ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας:
81
αἰθερία κόνις με πείθει φανεῖσ᾽,
82
ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος.
83
ἔτι δὲ <γᾶσ> ἐμᾶς πεδί᾽ ὁπλόκτυπ᾽ -
84
τὶ χρίμπτει βοάν: ποτᾶται, βρέμει δ᾽
85
ἀμαχέτου δίκαν ὕδατος ὀροτύπου.
86
ἰὼ ἰὼ
87
ἰὼ θεοὶ θεαί τ᾽ ὀρόμενον κακὸν
88
βοᾷ τειχέων ὕπερ ἀλεύσατε.
89
λεύκασπις ὄρνυται λαὸς εὐ-
90
τρεπὴς ἐπὶ πόλιν διώκων [ πόδα].
91
τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρ᾽ ἐπαρκέσει
92
θεῶν θεᾶν;
93
πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ <πάτρια> ποτιπέσω
95
βρέτη δαιμόνων;
96
ἰὼ μάκαρες εὔεδροι,
97
ἀκμάζει βρετέων ἔχεσθαι: τί μέλ-
98
λομεν ἀγάστονοι;
100
ἀκούετ᾽ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον;


Aeschylus. Aeschylus, with an English translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D. in two volumes. 1.Seven Against Thebes. Cambridge. Cambridge, Mass., Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1926.
The Annenberg CPB/Project provided support for entering this text.
XML for this text provided by Trustees of Tufts University Perseus Project